Iikumithalonga Front

Hover for zoomClick to enlarge

Iikumithalonga

Also available in English

Olwendo lwaBono

by Kathleen Röllig

24 p. • full colour • 2018 • ISBN 978-99945-76-54-8 • 170 x 170 mm • Namibia Scientific Society/Kuiseb Publishers

Bono, Jinny na Otto oya kala muAfrika mono mu na uupyu wamemakukwee. Ongula yesiku limwe, omuyendanandjila okwe ya mombuga. Ookuume yatatu oye mu landula noya nongele kutya oyi itakeke olweendokonakono.
Lesha ehokololo ndika ewanawa mono tatu ilongo kombinga yoosino, onkalamwenyo yomombuga nonkene uunongonononi hawu longo. 

Price

$50.00 incl VAT

Availability

In stock

Quantity

Add to wishlist