Noa Ndeutapo

Noa Ndeutapo Okwa dalelwa mOmbalanhu – Namibia, momukunda Ohauxwe, mOu-ningininombangalanhu wOutapi eti 25 Oktoba 1925. Ovakulunhu vaye, xe Markus Ndeutapo yaKahukulu kaHaindongo na ina Eunike Ndemunonga yaNdishili shaTweifa, eedalele da Mbadja, va ile kOmbalanhu pefimbo lomatau molwouteku mwii mOmuputu nomwo-mhumbwe yokuudifilwa evangeli.

Books

Ondjokonona yOmbadja, Ovakalimo Nomikalo Davo
Noa Ndeutapo

196 p. • colour and b/w photos • 2014 • ISBN 978-99945-76-33-3 • 148 x 210 mm

Noa Ndeutapo Okwa dalelwa mOmbalanhu – Namibia, momukunda Ohauxwe, mOu-ningininombangalanhu wOutapi eti 25 Oktoba 1925. Ovakulunhu vaye, xe Markus Ndeutapo yaKahukulu kaHaindongo na ina Eunike Ndemunonga yaNdishili shaTweifa, eedalele da Mbadja, va ile kOmbalanhu pefimbo lomatau molwouteku mwii mOmuputu nomwo-mhumbwe yokuudifilwa evangeli.

Ndeutapo okwa putukila momukunda Oluvango omo a hovela okweendela ofikola yopedu peedula 1930-1935, pofikola ya lukwa Dr Kleopas Dumeni. Okwa ka twikila vali kOnaka-yale peedula 1936 – 1938 nopo nee konima yeedula 1945 – 1946 a mana elihongo londodo yofikola yovamati pefimbo linya. Omoonda okwe u xwa moule weedula 1947 – 1952, nomomudo 1953 omo a hovela Oseminari youlongi kOniipa oyo ta tembukila kOngwediva mo 1955, omudo waye waxuninwa. Okudja omudo 1956 fiyo 1957 Ndeutapo okwa li omulongifikola mOluvango, nokonima okwa ka longekidilwa ofikola youfita kOshigambo omudo 1958 fiyo 1959. Ofikola youfita okwa kala moipundi yayo muElim okuza mo 1960 fiyo okuyapulilwa oshilonga osho muElim eti 19.08.1962. Manga a li mofikola youfita okwa ningile oshivilohombolo shavo nokakadona kaye Mahanaim yaPaulus Haihambo eti 08 Desemba 1961. 

Konima yokuyapulilwa oshilonga Ongeleki ya ELOK/ELCIN oye va tuma muAngola pamwe nokashiveli kavo keemwedi 2, kedina Eirene Marta Ndapandula. Ndeutapo a kalela po oshilonga ngomupashukilishitai shaKunene noxuunina a ninga Omuwilikingeleki wotete waIELA. A longa mokati komihoko dihapu domuAngola: Ovambadja, Ovakwanyama, Ovavale, Ovankumbi, Ovahinga, Ovahanda, nOvachokwe, Ovangangela, Oimbundu, vavakwao vahapu. 

Momadingonoko nomeyakulo laye longeleka moiwana ya li ya wililwa po komilaulu, okwa tala nokukonaakona eenghulunghedi nomifyuululwakalo, nelalakano okutala nhumbi ouyelele wevaangeli tau dulu okuminikila nokuyelifa omifyuululwakalo dimwe odo da kulupa di pepalekwe nodi wapalafane noukriste. Shihapu shomembo eli osha toolwa pamukalo owo.

Buy now